Què és


Procés per repensar l’experiència d’aprenentatge a la Universitat que pretén transformar la docència a la UPC

Acord núm. CU/2022/04/02, de 7 d’octubre de 2022, del Claustre Universitari, pel qual es ratifica l’aposta estratègica del Consell de Direcció per impulsar un procés de reflexió colꞏlectiva que ha de conduir a una proposta per a la transformació de l’experiència d’aprenentatge a la UPC.

 


Fase 1. El destí: Definir i aprovar la missió de la UPC en l'àmbit docent

Els dies 4 i 7 d'octubre de 2022 es va celebrar un claustre universitari per debatre sobre l’experiència d’aprenentatge a la UPC, en el que es va aprovar la posada en marxa de Galàxia Aprenentatge, un procés de reflexió col·lectiva que ha de transformar l'experiència d'aprenentatge a la UPC. A partir d’aquest debat, es va engegar un procés participatiu per definir la missió i visió de la UPC. 

Crònica de la sessió del Claustre Universitari
4 d'octubre de 2022

Crònica de la sessió del Claustre Universitari
7 d'octubre de 2022

Missió

Contribuir a la construcció d’un món sostenible i just, mitjançant la recerca, la transferència de tecnologia, la difusió del coneixement i la formació de professionals en enginyeria, arquitectura, ciència i tecnologia amb esperit crític i capacitat per treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, adaptar-se als canvis i aprendre al llarg de la vida.

Visió

La UPC és una universitat pública, catalana, arrelada al territori i referent internacional, al servei de la societat, que treballa per a la inclusió i per formar persones amb vocació de servei, valors ètics, rigor intel·lectual i compromís amb la construcció d’un món sostenible i just; promou les metodologies d’ensenyament-aprenentatge més adequades a cada entorn educatiu i transfereix i difon a la societat el coneixement generat mitjançant la recerca. Estudiantat, personal i alumni de la UPC aspirem a formar una comunitat viva, dinàmica, igualitària i col·laborativa al llarg de la vida.


Fase 2. El vehicle: Identificar i descriure les metodologies docents més eficients

S’han seleccionat les estratègies d'aprenentatge més eficients per assolir uns aprenentatges profunds i duradors per els àmbits de coneixement de la UPC i que permetin desenvolupar competències de pensament crític, sostenibilitat, justícia global i capacitat de treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals. S’ha revisat tant literatura científica, que aporta evidències sobre l'eficiència de les diferents metodologies, com literatura grisa, que aporta guies i orientacions per  a la seva implementació. També s’han inclòs els facilitadors tecnològics que fan possibles les millors experiències d’aprenentatge.


Fase 3. Els camins: Reptes i oportunitats per implementar les metodologies docents

Projectes Galàxia Aprenentatge 2023: Per tal de pilotar les metodologies identificades i recollir evidències sobre la seva pertinença i efectivitat en el context
de la UPC, el mes d'abril de 2023 es va llançar la Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023.

Es van concedir 26 ajuts. Esperem que les experiències resultants dels projectes esdevinguin agents inspiradors que contribueixin a la multiplicació d'iniciatives
similars a tots els centres docents de la UPC i promoguin la generació d'una xarxa de professorat implicat en la transformació docent.


Fase 4. El full de ruta: El pla d'acció

S'està elaborant la proposta del marc pel desenvolupament de l'experiència d'aprenentatge, on es proposen els elements que haurien de caracteritzar el model
docent Galàxia Aprenentatge. Aquest serà compartit i enriquit a través del debat i la reflexió amb tota la comunitat UPC.


Fase 5. Les singularitats: Els centres docents entren en la Galàxia

Els centres que vulguin entrar a la Galàxia, elaboraran el seu pla de transformació de l'experiència d'aprenentatge, amb el suport de la institució.