Comparteix:

Estudis de cas

Basa l'aprenentatge en un cas real representatiu del futur professional de l'estudiantat.

Aprenentatge basat en projectes.png


Durada
Curta (1 o 2 h)
Llarga (setmanes)


Sessions
1 o 2 h


Nombre d'estudiants
Grups mitjans (20-30)
Grups grans (50-100)


Espai
Aula flexible

Metodologia amb què el docent presenta a classe un cas real d’una situació representativa del futur professional dels estudiants i les estudiants que han de resoldre'l ells mateixos. Generalment, els estudiants i les estudiants treballen el cas en grups petits i el docent els guia. L’estudi de casos permet, a partir d'una situació específica, treballar aspectes generals de la professió. Té una llarga tradició en les facultats de medicina, dret i empresarials, i s’utilitza cada cop més en altres àmbits de docència universitària. Es diferencia de l’aprenentatge basat en problemes en el fet que els casos són més guiats i estructurats, es proporciona la informació necessària per resoldre’ls i el tipus de solució que se n'espera no és tan obert. L’ús del mètode del cas és molt versàtil, hi ha experiències amb grups mitjans (20-30) i grans (50-100) i sobre casos curts (1-2 h) o llargs (setmanes).

DURADA DE LES SESSIONS:

1 - 2 h.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

30 - 100.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Eines de treball col·laboratiu, sistemes multimèdia de presentació i/o captació.

REQUERIMENTS D’ESPAI:

La situació òptima és una aula flexible amb taules per treballar en grup. De tota manera, també es pot fer en una aula gran si es vol combinar amb la classe magistral. Aleshores cal organitzar el treball en grup en grups petits (2-3) i el retorn mitjançant qüestionaris en temps real (Mentimeter, Socrative, Kahoot!, etc.).

BIBLIOGRAFIA: