Comparteix:

Aprenentatge cooperatiu

Organitza l'estudiantat en petits grups per acomplir tasques comunes.

Aprenentatge basat en projectes.png


Sessions
1 o 2 h


Nombre d'estudiants
Grups mitjans (20-30)


Espai
Aula gran, flexible i versàtil

L’aprenentatge cooperatiu és un terme genèric que engloba diferents procediments que es basen a organitzar els estudiants i les estudiants en petits grups de treball per dur a terme tasques comunes. El docent dissenya activitats per crear un entorn d'aprenentatge molt estructurat i organitzat que requereix la participació activa de tothom. Els estudiants i les estudiants col·laboren per resoldre les tasques acadèmiques comunes i per aprendre conjuntament. Generalment, comparteixen les característiques següents: 1) es plantegen tasques que es resolen millor mitjançant el treball en grup que no pas amb el treball individual, 2) es treballa en grups de 2-5 estudiants, 3) es genera un ambient de col·laboració, 4) es promou la interdependència positiva, és a dir, les activitats s’estructuren de manera que els diferents membres del grup es necessiten mútuament per realitzar les tasques comunes i 5) els estudiants i les estudiants es responsabilitzen de les seves tasques i del seu aprenentatge. Hi ha diferents tècniques de treball cooperatiu que es poden utilitzar, com ara el think-pair-share, la piràmide o el Jigsaw o puzle.

DURADA DE LES SESSIONS:

1 - 2 h

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

20 - 30 estudiants, distribuïts en grups petits

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Eines de treball col·laboratiu.

REQUERIMENTS D’ESPAI:

Aula gran, flexible i versàtil, amb taules modulars mòbils o cadires amb pala, on puguin treballar diferents grups d'estudiants simultàniament, hi puguin connectar els ordinadors i facilitin que el docent pugui arribar a tots els grups, i que hi hagi un bon disseny acústic per evitar un soroll excessiu.

ALTRES REQUERIMENTS:

Les tasques que han de fer els estudiants i les estudiants han d’estar molt ben planificades, els objectius de l’activitat i les tasques dels membres del grup han de ser clars.

BIBLIOGRAFIA: