Comparteix:

Aprenentatge basat en problemes

Fomenta l'aprenentatge autònom de l'alumne amb l'ajut dels companys i companyes i un professor o professora.

Aprenentatge basat en projectes.png


Durada
Mitjana (d'una a tres setmanes)


Sessions
1 h 30 min o 2 h


Nombre d'estudiants
Grups petits (5-6)


Espai
Aula amb bon disseny acústic

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una metodologia d'aprenentatge actiu que fomenta que l’estudiant dirigeixi el propi procés d'aprenentatge amb l’ajut dels companys i companyes i un professor o professora que exerceix el rol de facilitador de l’aprenentatge. L’ABP es basa en problemes reals o propers al futur professional de l’estudiant per iniciar un procés d’indagació orientat a trobar-hi possibles solucions. Mitjançant el treball col·laboratiu en petits grups i l'acompanyament del tutor o tutora, identifiquen el que necessiten aprendre per resoldre el problema, generen hipòtesis, busquen informació i la discuteixen, apliquen els nous coneixements al problema, elaboren unes conclusions i reflexionen sobre els aprenentatges adquirits. Durant el procés, desenvolupen competències específiques i transversals.

 

DURADA DE LES SESSIONS:

1 h 30 min - 2 h.

 

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

La situació òptima és treballar amb grups de 6-10 estudiants amb un tutor o tutora. De manera alternativa, es pot dur a terme en grups de 20-30 estudiants, distribuïts en grups de 5-6 persones que treballen simultàniament, i el professor o professora guia els diferents grups simultàniament.


FACILITADORS TECNOLÒGICS:
Eines de treball col·laboratiu.

 

REQUERIMENTS D’ESPAI:

Aules petites de treball en grup, amb pissarra, ordinador i projector per acompanyar el treball en equip. En el cas que diversos grups treballin simultàniament a l’aula, cal disposar d’una aula gran, amb taules modulars per treballar en grup on es puguin connectar ordinadors i que facilitin que el docent pugui arribar a tots els grups, i que hi hagi un bon disseny acústic per evitar un soroll excessiu.

 

ALTRES REQUERIMENTS:

El professorat implicat ha de tenir formació sobre ABP i ha d’estar capacitat per dur a terme el rol de facilitador de l'aprenentatge.

 

BIBLIOGRAFIA: