Comparteix:

Aprenentatge basat en projectes

Organitza els aprenentatges d’una assignatura o d'un tema al voltant del desenvolupament de projectes que donen resposta a problemes de la vida real.


Durada
Llarga (de setmanes a mesos)


Sessions
1 o 2 h


Nombre d'estudiants
Grups petits (5-10)


Espai
Aula gran, flexible i versàtil

L’aprenentatge basat en projectes consisteix a organitzar els aprenentatges d’una assignatura o d'un tema al voltant del desenvolupament d’un projecte. El projecte està basat en una situació real relacionada amb el futur professional dels estudiants i les estudiants i normalment es fa en grup. Es poden plantejar diferents tipus de projectes, des d’investigar sobre una pregunta complexa fins a resoldre un repte autèntic o elaborar un producte. Els projectes acostumen a tenir una durada llarga (de setmanes a mesos) i una aproximació interdisciplinària. L’aprenentatge és pràctic i inductiu, el professor o professora va introduint els coneixements segons les dificultats o necessitats dels projectes. Una modalitat específica és el projecte de desenvolupament d’un producte (PDP), en què els equips dissenyen i implementen el prototip funcional d’un producte, els requeriments del qual han estat aportats per un agent extern.

DURADA DE LES SESSIONS:

1 o 2 h. En el cas dels PDP és útil disposar de sessions més llargues, de 3 o 4 h.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

Els estudiants i les estudiants s’organitzen en grups petits (5-10) per desenvolupar els projectes. Es pot treballar en grups de 20-30 estudiants distribuïts en 4-5 grups o bé en grups de 5-10 estudiants per cada professor o professora.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Eines de treball col·laboratiu.

REQUERIMENTS D’ESPAI:

Aula gran, flexible i versàtil, amb taules modulars mòbils o cadires amb pala on puguin treballar diferents grups d'estudiants simultàniament, hi puguin connectar els ordinadors i facilitin que el docent pugui arribar a tots els grups, i que hi hagi un bon disseny acústic per evitar un soroll excessiu. També es pot organitzar amb aules petites i tutories grupals, però això requereix més recursos de professorat. En el cas dels PDP, fan falta espais de laboratori per desenvolupar-hi els prototips.

ALTRES REQUERIMENTS:

Els projectes han de ser estimulants per als estudiants i les estudiants, el procés de desenvolupament del projecte ha d’estar ben planificat pel professorat, s’han d’incloure espais de reflexió i feedback durant el procés i, sempre que es pugui, han de transcendir l’aula, és a dir, el producte final ha de tenir interès fora de l’aula o assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: